November 1, 2016

Happy World Vegan Day! Design courtesy of @mercyforanimals

Happy World Vegan Day! Design courtesy of @mercyforanimals

Instagram filter used: X-Pro II